Tornar Imprimir

Factura electrònica

L'Ajuntament de La Vall D'Uixó està acollit al punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'Administració General de l'Estat, pel qual es pot enviar la factura electrònica a través de https://face.gob.es amb certificat de signatura digital.

Els codis que has d'introduir per a la remissió de la teua factura són:

CODIS DIR3 AJUNTAMENT DE LA VALL D'UIXÓ
 
Oficina comptable      L01121264 INTERVENCIÓN
Òrgan gestor             L01121264 ALCALDÍA
Unitat tramitadora      L01121264 GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Hi ha algunes dependències que tenen assignades codis específics per a la seva unitat. En aquests casos únicament canvia el codi de la Unitat tramitadora:

 - Informàtica --> Unitat tramitadora: LA0010797
 - Factures de SGAE --> Unitat tramitandora: LA0010889
 - Factures de consum elèctric --> Unitat tramitadora: LA0010890
 
Una vegada enviada la teua factura, es pot consultar el seu estat de tramitació en tot moment a través de https://face.gob.es


Informació rellevant: Segons l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:
 
“En tot cas, estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, almenys, els següents subjectes:
  • Les persones jurídiques.
  • Les entitats sense personalitat jurídica.
  • Els qui exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen amb les Administracions Públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils
  • Els qui representen a un interessat que estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
  • Els empleats de les Administracions Públiques per als tràmits i actuacions que realitzen amb elles per raó de la seua condició d'empleat públic, en la forma en què es determine reglamentàriament per cada Administració”.
En aquests termes aquells interessats que hagen de facturar a l'Ajuntament de La Vall D'Uixó i es troben en l'àmbit d'aplicació d'aquest article hauran de presentar la seua factura per mitjans electrònics.
 
Si encara no se dispossa del programa per a generar les factures electroniques es pot descarregar en http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descarga-aplicaciones.aspx
 
 
Cobrament de les factures

L'Ajuntament realitza els seus pagaments per sistema de transferència bancària un cop el departament responsable de la despesa ha verificat el correcte i adequat compliment del contractat.

Si és proveïdor habitual de l'Ajuntament i ha canviat de compte corrent, pot comunicar-nos el nou número de IBAN sense necessitat de facturar, omplint el formulari de tercers disponible a la descàrrega de formularis.
 
Data de l'última actualitzaciódilluns 4 de gener 2021
Tornar Imprimir