Queixes i/o Suggeriments

Suggeriments i queixes és un dels serveis que ofereix l'Ajuntament de La Vall d'Uixó on es recullen tots els suggeriments i queixes que els ciutadans presenten, amb la finalitat d'oferir una millora continua dels serveis que es presten des de l'Ajuntament, queixes per demores, irregularitats, deficiències o qualsevol altra anomalia en el funcionament dels serveis públics.
Persones físiques i jurídiques, així com aquelles persones que actuen en representació d'aquests.(art. 14 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques)
En qualsevol moment.
Presencialment, a través de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de La Vall d'Uixó, o a través de la seu electrònica de l'Ajuntament.
LA0010795 - Recursos Humans, Relacions Laborals i Interior.
El ciutadà rebrà resposta de la seua queixa o reclamació en el termini màxim de 2 dies hàbils.
No procedeix
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Solicitud

Substancial:
Amb Sistema Clau
Documentación a Aportar
- Instància
- Justificant de representació, en el seu cas
- Altres documents