Aportació de documentació

Formulario a cumplimentar para aportación de documentación a requerimiento previo o libre
Aportar documentació a assumptes que ja té oberts amb l'Ajuntament. Pot aportar la documentació que vostè desitgi (necessitarà introduir el "nombre d'expedient" assignat a l'assumpte que podrà consultar en la comunicació d'inici que li va remetre l'Ajuntament o en qualsevol altre document remès referit a l'assumpte). Si desitja aportar la documentació sol·licitada per l'Ajuntament necessitarà introduir el "nombre requerit" que se li va indicar en el Requeriment remès per l'Ajuntament.
Cualquier persona que conste en el expediente como interesada.
A qualsevol moment pot aportar nous documents a l'expedient. En cas de respondre a un requeriment de l'Ajuntament haurà de realitzar la gestió en els terminis indicats pel Requeriment remès. No realitzar el tràmit en el temps establert legalment pot comportar que l'Ajuntament declari la caducitat de l'expedient per entendre's que ha desistit de la seva petició (Art. 95 Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques) i es procedirà al tancament del mateix
En el Registre electrònic de les Oficines d'Atenció al Ciutadà.
Oficina d'Atenció al Ciutadà
No aplica
No procedeix
No aplica
Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Substancial:
Amb Sistema Clau