Accés electrònic amb plenes garanties

La Seu electrònica de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i ciutadanes, a través de xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual l'Ajuntament de la Vall d'Uixó difon informació i presta serveis.

La titularitat de la Seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis per part de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó.

REPRESA DE TERMINIS

Amb efectes des de l'1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius que hagueren sigut suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així s'haguera previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l'estat d'alarma i les seues pròrrogues, d'acord amb l'article 9 del reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel reial decret 463/2020, de 14 de març.