Inici -> Consulta i seguiment d'expedients

Consulta i seguiment d'expedients

 

Aquest servei permet consultar la informació dels expedients administratius que li són afectes i que s'estàn tramitant a l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, podent obtenir entre altres informacions, l'estat del mateix, les tasques realitzades i consultar els documents annexos al tràmit.

Amb aquest servei l'Ajuntament de la Vall d'Uixó ve a complir l'establert en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics permetent a l'interessat un servei electrònic d'accés restringit on aquest pugui consultar, prèvia identificació, almenys la informació sobre l'estat de tramitació del procediment. La informació sobre l'estat de tramitació del procediment comprendrà la relació dels actes de tràmit realitzats, amb indicació sobre el seu contingut, així com la data en la qual van ser dictats.

 

 

Serveis relacionats

 

 

5 de Setembre del 2016